Shop

دستگاه های قدرتی

پایه اسکات پاناتا FitEvo مدل 1FE230
پایه هالتر و صفحه هالتر پاناتا مدل 1SC209
پایه هالتر وصفحه هالتر پاناتا FitEvo مدل 1FE209
تخته شکم مدرج پاناتا FitEvo مدل 1FE210
تخته شکم مدرج پاناتا مدل 1SC210
تخته شیب دار دراز و نشست پاناتا FitEvo مدل 1FE212
خرک اسکات DHZ E3050
درخت وزنه DHZ E3054A
دستگاه پشت بازو نشسته DHZ E3026A
دستگاه جلو بازو لاری DHZ E3030A
دستگاه دور کننده ران پاناتا FitEvo مدل1FE086
دستگاه فیله کمر پاناتا XpLux مدل1XPL005
دستگاه قایقی پاناتا XpLux مدل1XPL003
دستگاه کراس آور- چهار ایستگاهی پاناتا مدل1SC112+1SC116
دستگاه پارالل بارفیکس DHZ E3009
دستگاه پرس سینه نشسته پاناتا XpLux مدل1XPL036
دستگاه پشت ران پاناتا مدل 1SC082
دستگاه چند کاره ران پاناتا XpLux مدل1XPL090

نمایش یک نتیجه