Panatta

پایه اسکات پاناتا FitEvo مدل 1FE230
پایه هالتر و صفحه هالتر پاناتا مدل 1SC209
پایه هالتر وصفحه هالتر پاناتا FitEvo مدل 1FE209
تخته شکم مدرج پاناتا FitEvo مدل 1FE210
تخته شکم مدرج پاناتا مدل 1SC210
تخته شیب دار دراز و نشست پاناتا FitEvo مدل 1FE212
دستگاه دور کننده ران پاناتا FitEvo مدل1FE086
دستگاه فیله کمر پاناتا XpLux مدل1XPL005
دستگاه قایقی پاناتا XpLux مدل1XPL003
دستگاه کراس آور- چهار ایستگاهی پاناتا مدل1SC112+1SC116
دستگاه پرس سینه نشسته پاناتا XpLux مدل1XPL036
دستگاه پشت ران پاناتا مدل 1SC082
دستگاه چند کاره ران پاناتا XpLux مدل1XPL090
دستگاه اسمیت-چند کاره پاناتا Smith Machine
دستگاه بارفیکس پارالل پاناتا FitEvo مدل1FE121
پاناتا FitEvo مدل1FE211
پاناتا FitEvo مدل 1FE034
دستگاه پرس بالا سینه پاناتا FitEvoمدل 1FE037

نمایش یک نتیجه