Shop

دستگاه های هوازی

دوچرخه ثابت ایستاده پاناتا Gold
استپ Fenix مدل 1FX005
الپتیکال باشگاهی Fenix مدل1FX004A
دوچرخه باشگاهی نشسته Fenix مدل 1FX002A
دوچرخه باشگاهی Fenix مدل 1FX001A
تردمیل باشگاهی Fenix مدل 1FX003
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBe 550دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBe 550
تردمیل باشگاهی اینتنزا 550Teتردمیل باشگاهی اینتنزا 550Te
دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBi 550دوچرخه ثابت نشسته باشگاهی اینتنزا RBi 550
تردمیل باشگاهی اینتنزا 550Tiتردمیل باشگاهی اینتنزا 550Ti
دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550
دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBi 550دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBi 550
اسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETiاسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETi
اسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETeاسکی فضایی باشگاهی اینتنزا 550 ETe
اسکالیت،استپ میل بالارونده باشگاهی اینتنزا 550Ceاسکالیت،استپ میل بالارونده باشگاهی اینتنزا 550Ce
دوچرخه ثابت ایستاده پاناتا Platinum
الپتیکال باشگاهی پاناتا Gold
الپتیکال باشگاهی پاناتا Platinum

نمایش یک نتیجه