Shop

دستگاه های هوازی

دوچرخه ثابت نشسته پاناتا Platinum
دوچرخه ثابت نشسته پاناتا Gold
تردمیل باشگاهی پاناتا Gold
تردمیل باشگاهی پاناتا Platinum
دوچرخه ثابت باشگاهی ایستاده B22
دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته R22دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته R22
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی T22تردمیل باشگاهی دی کی سیتی T22
اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی crossfit 88
اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی Crossfit 99اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی Crossfit 99
اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی E22اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی E22
دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته Rollfit 850
دوچرخه ثابت باشگاهی نشسته Rollfit 99
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Runfit 99
اسکی فضایی باشگاهی دی کی سیتی E700
دوچرخه ثابت اسپینینگ Spinfit 99
دوچرخه ثابت باشگاهی ایستاده Stepfit 850
دوچرخه ثابت باشگاهی ایستاده Stepfit 99
تردمیل باشگاهی دی کی سیتی Arista T- 50.1

نمایش یک نتیجه