Shop

دستگاه های باشگاهی

دستگاه بدنسازی
دستگاه لئونارد پاناتا Kids مدل 1KDR3
دستگاه لت پاناتا Lat Pulldown
دستگاه لت زیر بغل MBH S7-012
لت سیم کش DHZ E3035
دستگاه نزدیک کننده ران پاناتا FitEvo مدل1FE087
دستگاه دورکننده ران پاناتا XpLux مدل1XPL086
دستگاه نزدیک کننده ران پاناتامدل 1SC087
دستگاه نشر از جانب DHZ E3005A
دستگاه بدنسازی
دستگاه هاگ پا DHZ E3057
هاگ پا DHZ E3057A
دستگاه بدنسازی
دوچرخه باشگاهی Fenix مدل 1FX001A
دوچرخه باشگاهی نشسته Fenix مدل 1FX002A
دوچرخه یوکاری پاناتا Kids مدل1KDR5
دوچرخه ثابت اسپینینگ Spinfit 99
دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550دوچرخه ثابت ایستاده باشگاهی اینتنزا UBe 550

نمایش یک نتیجه