دستگاه اسمیت چندکاره زیر سینه و سینه پاناتا مدل 1HP121

Power Smith Machine Dual System