طبق قامه

طبق قامه دانهیل FSA Gradient M/Evo CK 68/73
طبق قامه دوچرخه جاده FSA Gossamer CK 50/34
طبق قامه دوچرخه جاده FSA Gossamer Crank Evo 386 53/39
طبق قامه دوچرخه جاده FSA Gossamer Crank Evo 53/39
طبق قامه دوچرخه جاده FSA Gossamer Crank Evo 53/39
طبق قامه کراس کانتری FSA Afterburner bb30 24/32/42
طبق قامه کراس کانتری FSA Afterburner bb30 386 42/27
طبق قامه کراس کانتری FSA Comet MTB 386 39/27

نمایش یک نتیجه