بلاگ

خرید سنسورهای مختلف تردمیل خانگی

سنسور تردمیل

سنسور قطعه ای برای اندازه گیری پارامترهای فیزیکی است که بعضی از انواع سنسورها در تردمیل خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.  این سنسورها عبارتند از:

1- سنسور سرعت: برای اندازه گیری سرعت است که با رابط سیم از موتور به برد تغذیه تردمیل مورد استفاده قرار میگیرد. این سنسور در دو نوع وجود دارد که نوع اول سنسورهای رید رله و نوع دوم سنسورهای اپتوکانتر میباشد.

2- سنسورکلید ایمنی: وظیفه قطع و وصل برق در مانیتور تردمیل را بر عهده دارد و در اشکال مختلفی نیز وجود دارد.

3- سنسور ضربان قلب: سنسور ضربان قلب سنسورهایی متشکل از دو تکه میباشند و جربان یک اهمی از یک سمت از کف دست وارد بدن شده و از آن عبور کرده و در سمت دیگر به برد ضربان قلب  متصل میشوند که ضربان قلب را محاسبه مینماید.