لطفا جهت استفاده از ضمانت نامه مفاد زیر را به دقت مطالعه نمایید.

شرایط گارانتی برای دوچرخه های اسکورپیون

– گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد.
– گارانتی از تاریخ خرید، برای تنه به مدت 3 سال است.
– جهت برخورداری از گارانتی، فرم گارانتی در سایت ارکیدمهر باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
– اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
– ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود.

موارد زیر شامل گارانتی نیستند:

– استفاده نامناسب از دوچرخه
– تصادفات
– عدم نگهداری مطلوب
– تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
– در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.

شرایط گارانتی برای دوچرخه های شارژی دی کی سیتی

– گارانتی شامل تنه دوچرخه، باطری و لوازم الکترونیک می باشد.
– گارانتی از تاریخ خرید، برای تنه به مدت 3 سال، برای باطری به مدت 1 سال و برای لوازم الکترونیک به مدت 6 ماه است.
– جهت برخورداری از گارانتی، فرم گارانتی در سایت ارکیدمهر باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
– اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
– ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود.   

موارد زیر شامل گارانتی نیستند:

– استفاده نامناسب از دوچرخه
– تصادفات
– عدم نگهداری مطلوب
– تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
– در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.

لطفا جهت استفاده از ضمانت نامه مفاد زیر را به دقت مطالعه نمایید.

شرایط گارانتی برای دوچرخه های اسپشیالایزد

– گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد.
– گارانتی از تاریخ خرید، برای تنه به مدت 3 سال است.
– جهت برخورداری از گارانتی، فرم گارانتی در سایت ارکیدمهر باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
– اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
– ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود.

موارد زیر شامل گارانتی نیستند:

– استفاده نامناسب از دوچرخه
– تصادفات
– عدم نگهداری مطلوب
– تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
– در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.

لطفا جهت استفاده از ضمانت نامه مفاد زیر را به دقت مطالعه نمایید.

شرایط گارانتی برای دوچرخه های سانتاکروز

– گارانتی فقط شامل تنه دوچرخه می باشد.
– گارانتی از تاریخ خرید، برای تنه به مدت 3 سال است.
– جهت برخورداری از گارانتی، فرم گارانتی در سایت ارکیدمهر باید در کمال صحت تکمیل شده  و ثبت گردیده باشد.
– اگر شماره تنه درج شده در قسمت مربوط در سایت با شماره بدنه دوچرخه مطابقت نداشته باشد، ضمانت نامه فاقد اعتبار است.
– ارائه خدمات به خریدار، فقط با ارائه فاکتور خرید فروشگاه انجام می شود.

موارد زیر شامل گارانتی نیستند:

– استفاده نامناسب از دوچرخه
– تصادفات
– عدم نگهداری مطلوب
– تعمیر توسط افراد غیر از نمایندگی
– در صورت بالا بستن زین به صورت غیر استاندارد که موجب شکستگی تنه در محل قرار گرفتن لوله زین گردد، تنه شامل ضمانت نمی باشد.