بلاگ

آموزش زیربغل لت یا سیم کش دست باز از جلو

آموزش زیربغل لت یا سیم کش دست باز از جلو

در ادامه آموزش حرکات ورزشی با دستگاه های بدنسازی خانگی و باشگاهی، حرکت زیربغل لت یا سیم کش دست باز از جلو (FE001) در دستگاه های بدنسازی آموزش داده می شود.

عضلات درگیر اصلی : پشتی بزرگ ( بخش خارجی )
عضلات کمکی: دلتوئید خلفی بخش پایینی ذوزنقه متوازی الاضلاع

نحوه اجرای حرکت

روبه روی دستگاه بنشینید. در حالی که پاهایتان زیر بالشتک های دستگاه قرار دارند، میله دستگاه را بگیرید. درحالیکه دست ها را بیش از عرض شانه ها از هم فاصله داده اید. عمل دم را انجام دهید و میله را به طرف جناغ سینه پایین بکشید و در این حالت بر حجم سینه افزوده و آرنج ها را به طرف عقب بکشید. در پایان حرکت عمل بازدم را انجام دهید.

این تمرین حجم عضلات پشت را توسعه می دهد و به طور عمده الیاف مرکزی و بالای عضله پشتی بزرگ، قسمت میانی و تحتانی عضله ذوزنقه، عضله متوازی الاضلاع، عضله دوسربازویی، عضله بازویی قدامی را تقویت کرده و توسعه می دهد. همچنین به مقدار کمی عضله سینه ای را تحت تاثیر قرار می دهد.

زیربغل لت از پشت گردن

روبه روی دستگاه بنشینید در حالی که پاهایتان زیر بالشتک های دستگاه قرار دارد. در حالی که دست ها را بیش از عرض شانه باز کرده اید، میله را بگیرید:

عمل دم را انجام دهید و میله را از پشت تا گردن پایین بیاورید. توجه داشته باشید آرنج ها به موازات بدن باشد. در پایان حرکت عمل بازدم را انجام دهید.
این تمرین پهنای عضه پشتی را توسعه می دهد . همچنین عضله پشتی بزرگ، عضله گرد بزرگ، تاکننده های ساعد ( عضله دوسربازویی، عضله بازویی- قدامی و عضله برون گرداننده دراز )، عضله متوازی الاضلاع و قسمت تحتانی عضله ذوزنقه را تقویت کرده و توسعه می دهد.

زیر بغل لت دست جمع

همانند دو حرکت قبل روی دستگاه بنشینید. دست ها را به فاصله کمتر از عرض شانه از هم قرار دهید. عمل دم را انجام داده و دستگیره را به طرف جناغ سینه بکشید. همزمان سینه را بالا آورده و بالا تنه را کمی به طرف عقب بکشید.در پایان حرکت عمل بازدم را انجام دهید.

این تمرین عضله پشتی بزرگ و عضله گرد بزرگ را پرورش و توسعه می دهد. زمانی که تیغه های شانه به طرف هم می آیند عضله ذوزنقه و دلتوئید خلفی منقبض و تقویت می شوند.

( این تمرین را می توان با میله های متفاوت با دستگاه های بدنسازی انجام داد )

تهیه و تنظیم: نیلوفر مدائنی