بلاگ

قدرت روحی

قدرت روحی

برخی افراد به داشتن روحیه ی قوی مشهور هستند. این افراد ویژگی هایی دارند که به آنها کمک میکند تا در هر شرایط؛ چه سخت و چه آسان، توانایی روحی خود را حفظ کنند و بر اوضاع مدیریت داشته باشند. این ویژگی ها چیست؟

-1 آنها وقت خود را با ابراز تاسف به حال خود تلف نمیکنند. این افراد به طور معمول دست از کار نمیکشند تا به خاطر شرایط نامساعد و یا نحوه ی برخورد دیگران با خود احساس تاسف کنند؛ چون مسئولیت کارهای خود را برعهده میگیرند و قبول دارند که زندگی همیشه راحت و عادلانه نیست.

-2 اختیار قدرت خود را از کف نمی دهند. آنها اجازه نمیدهند که دیگران کنترلشان کنند و نمیگذارند تحت سلطه ی دیگران باشند. جمله هایی مانند “احساس خوبی به رییسم ندارم” را نمیگویند؛ چون میدانند باید احساس خود را کنترل کنند و به آن واکنش مناسب نشان دهند.

-3 از انعطاف پذیر بودن خجالت نمی کشند. افراد قدرتمند نه تنها ازتغییر نمیترسند، که از تغییرات مثبت استقبال هم میکنند و دوست دارند منعطف باشند؛ چون میدانند که تغییر اجتناب ناپذیر است و باید استعدادهای خود را با تغییرات وفق داد.

-4 انرژی خود را روی مسائل خارج از کنترل هدر نمیدهند. هیچگاه نمیبینید که این افراد از زمین و زمان شکایت کنند. آنها بر روی چیزهایی که به وسیله خودشان قابل کنترل است، تمرکز میکنند؛ چون میدانند که گاهی باید نگرش خود را به زندگی تغییر دهند تا بتوانند در زمینه هایی که میتوانند، موثر باشند.

-5 نیازی نمی بینند که همیشه موافق دیگران باشند. این افراد قدرتمند میدانند که نیازی نیست همواره نظر دیگران را بپذیرند. از “نه” گفتن و یا در مواقع لزوم مخالفت کردن با دیگران نمی ترسند. آنها برای مهربان بودن تلاش میکنند اما میتوانند در زمانی که دیگران باعث ناراحت یشان میشوند، شرایط را کنترل کنند.

-6 از ریسک های پیش بینی شده نمیترسند. هرچند آنها بی گدار به آب نمیزنند و کارهای احمقانه نمیکنند، اما درمورد پیامدهای پیش بینی شده ترس ندارند. این افراد پیش از تصمیم گیری های بزرگ، تفکر و بررسی کامل میکنند و سپس با اطمینان پیش میروند.

-7 به گذشته نمی چسبند. آنها حسرت گذشته را نمیخورند و آرزو نمیکنند که ایکاش اوضاع فرق میکرد. آنها با استفاده از گذشته بر تجربه و دانسته های خود میافزایند؛ تجربه ی تلخ را فراموش میکنند و مشغول خیالبافی برای روزهای باشکوه آینده نمیشوند؛ چون میدانند که باید در زمان حال زندگی و برای آینده برنامه ریزی کنند.
-8 یک اشتباه را بارها و بارها تکرار نمیکنند. این افراد با برعهده گرفتن مسئولیت کارها و رفتارهای خود، از اشتباهشان درس میگیرند. در نتیجه، یک اشتباه را دوباره تکرار نمیکنند. تجربه ی ناشی از اشتباه به آنها برای اتخاذ تصمیم بهتر در آینده کمک میکند.

-9 از موفقیت دیگران خوشحال میشوند. موفقیت دیگران برای آنها خوشحال کننده است. چون حسود نیستند و با دیدن موفقیت دیگران احساس باخت نمیکنند و میفهمند که موفقیت در اثر تلاش فراوان به دست میآید. آنها دوست دارند برای رسیدن به موفقیت سخت تلاش کنند.

-10 با اولین شکست دست از تلاش نمی کشند. افراد قوی، شکست را بهانه ای برای ترک تلاش نمیبینند. چون شکست را یک شانس برای رشد و بهبود میدانند و آنقدر تلاش میکنند تا نتیجه بگیرند.

-11 از تنها بودن نمیترسند. افراد قدرتمند تحمل تنهایی را دارند و از سکوت نمیترسند. آنها از فرصت تنهایی برای فکر کردن، کتاب خواندن، برنامه ریزی و انجام کارهای مفید دیگر استفاده می کنند؛ چون برای سرگرم شدن وابسته به حضور دیگران نیستند و میتوانند به تنهایی هم شاد باشند.

-12 احساس نمیکنند که دنیا به آنها بدهکار است. این افراد همیشه خود را طلبکار از زندگی نمیدانند؛ چون با این توقع بزرگ نمیشوند که دیگران باید مراقب آنها باشند یا دنیا سهمشان را نداده است؛ آن ها به دنبال شانس هایی بر اساس شایستگی های فردی خود هستند.

-13 برای کسب موفقیت، صبور هستند. اگرچه این افراد برای رسیدن به موفقیت در هر زمینه ی هدف گذاری شده، تلاش میکنند، اما توقع ندارند که به سرعت به نتیجه برسند؛ چون میدانند که ایجاد تغییرات واقعی به زمان نیاز دارد.