بلاگ

پیکر شناسی ورزشی

پیکر شناسی ورزشی

پیکر شناسی ورزشی سنجش و بررسی کاربردی ابعاد و اندازه های بدن انسان است. دانش پیکر شناسی ورزشی زیر مجموعه علم پیکر شناسی آنتروپومتري Anthropometry است. کاربرد این دانش برای استعدادیابی و معرفی عضلانی و اسکلت بندی، مناسب ترین رشته ورزشی را برای تضمین سلامت و موفقیت، تعیین میکند.

ممکن است بپرسید برای فعالیت در یک رشته ورزشی مگر به چیز دیگری جز علاقه هم نیاز داریم؟ از نظر پیکر شناسی ورزشی اگر در رشته ورزشی متناسب با ویژگی های بدن خود فعالیت کنید، هم احتمال آسیب دیدگی کم می شود و هم پیشرفت بیشتری خواهید داشت. کاربرد پیکر شناسی ورزشی به ویژه در کودکان اهمیت زیادی دارد. چرا که ممکن است خانواده ها تحت تاثیر تبلیغات و با صرف وقت و هزینه زیاد کودکان را در کلاس های مختلف ورزشی ثبت نام کنند و پس از مدتی شاهد باشند که نه تنها پیشرفتی به دست نیامده، بلکه احتمال سرخوردگی و آسیب جسمی هم برای کودک فراهم شده است.

پیکرشناسان ورزشی معتقدند که بر اساس نوع نژاد و ژنتیک، هر انسان اندامی متناسب با یک ورزش خاص دارد که از شش سالگی به بالا قابل ارزیابی است. با انجام تست های پیکرسنجی ورزشی وضعیت بافت عضلانی، هرم استخوانی و نمره تیپ جسمانی معلوم و بر اساس یک استاندارد بین المللی رشته ورزشی مناسب مشخص می شود. این بررسی در بزرگسالان نیز برای تعیین فعالیت مناسب ورزشی، حفظ سلامتی و پیش گیری از بیماری ها به کار میرود. انجمن پیکر شناسی ورزشی ایران زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی فعالیت میکند و آدرس سایت اینترنتی آن www.anthropometry.ir است.