بلاگ

وزنه آزاد یا دستگاه

وزنه آزاد یا دستگاه

یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بدنسازی پاسخ به این پرسش است:
وزنه آزادها یا دستگاه های بدنسازی کدام بهتر است؟

واقعیت این است که وزنه های آزاد و دستگاه های بدنسازی نقش های متفاوتی در حرکت های مختلف دارند و نمی توان به صراحت گفت که کدام یک بهتر از دیگری است. تنها با توجه به اهداف ورزشکار است که می توان برتری یکی بر دیگری را با توجه به شرایط موجود تعیین کرد.

وزنه آزاد ها
موقعیت بدن در هنگام کار با وزنه آزادها ثابت نیست. بنابراین باعث می شود عضلات دیگری به جز عضله هدف که در تمرینات ما نقشی ندارند هم درگیر شوند. با این کار این عضلات قو ی تر شده و به استحکام بدن کمک میکنند .

به عنوان مثال حرکت اسکوات با هالتر را در نظر بگیرید. شما تنها به فکر افزایش فشار بر روی عضلات پا هستید بی آ نکه بر روی عضلات میان تنه )فیله کمر و عضلات شکم( خود تمرکز داشته باشید. پس با انجام حرکت اسکوات علاوه بر رشد عضلات پا باعث تقویت عضلات میان تنه نیز میشوید.

وزنه آزادها در افزایش قدرت بسیار موثر هستند؛. اما چگونه؟ زمانی که حرکت تمرینی را با وزنه آزاد انجام میدهید به دلیل عدم وجود یک موقعیت ثابت در طول انجام حرکت، علاوه بر عضلات هدف و عضلات میان تنه، گروه های دیگر عضلانی نیز برای بلند کردن وزنه به کمک عضله هدف میآیند. در این حالت همه این عضلات به یک مکانیسم واحد و به هم پیوسته تبدیل میشوند تا حرکت مورد نظر را بدون نقص به پایان برسانند. علاوه بر افزایش قدرت، به کارگیری هم زمان چندین گروه عضلانی باعث بهبود رابطه بین ذهن و عضلات میشود که نتیجه آن تمرکز هر چه بیشتر بر روی حرکات تمرینی است.

به طور کلی وزنه آزادها طی سا لهای متمادی توسط ورزشکاران بی شماری مورد استفاده قرار گرفته اند و در طی این سا ل ها به ورزشکاران کمک کرده اند که به اهداف خود دست پیدا کنند . همین امر نشان دهنده تاثیر فوق العاده وزنه آزادهاست.

دستگاه ها
دستگاه های بدنسازی به طور انحصاری میتوانند بر روی یک عضله خاص تمرکز کنند. این دستگاه ها طوری طراحی شده اند که با حذف عضلات کمکی و تثبیت کننده، امکان اعمال فشار مستقیم بر روی عضله هدف را فراهم میکنند.
عضلاتی که در حالت تمرین با وزنه های آزاد در انزوا قرار گرفته اند و امکان رشد برایشان فراهم نیست با استفاده از دستگاه ها از حالت انزوا خارج شده و رشد خود را از سر میگیرند.

دستگاه های بدنسازی به ورزشکارانی که دچار آسیب دیدگی یا مصدومیت شده اند این امکان را میدهند که با نهایت وزنه ممکن و فشار محدود به عضله خاص، عضله آسیب دیده را تقویت کنند و از بند مصدومیت رها شوند. علاوه بر موارد فوق انجام حرکت با رعایت فرم صحیح آن با استفاده از دستگاه های بدنسازی امری آسان است. دستگاه ها با توجه به نحوه طراحی، امکان بروز آسیبدیدگی را نسبت به وزنه های آزاد به حداقل میرسانند. اما در صورت رعایت نکردن نکات ضروری هنگام اجرای تمرین با دستگاه ، امکان آسیب دیدگی وجود دارد.

وزنه آزاد یا دستگاه؟
وزنه های آزاد امکان میدهند تا علاوه بر عضلات هدف، عضلات تثبیت کننده را تقویت کنیم و عضلات کمکی را به کار بگیریم. دستگاه های بدنسازی نیز کمک میکنند تا عضلات ضعیف را تقویت کنیم و از بند مصدومیت رها شویم. بنابراین، پیشنهاد یکی از این دو، درست به نظر نمیرسد.

پیشنهاد پاناتا استفاده از دستگاه های بدنسازی در کنار وزنه آزادها است. با این روش شما از فایده هر دو بهرهمند میشوید و زودتر به هدف خود دست مییابید. با توجه به هدف تمرینی و در الویت قرار دادن دستگاه یا وزنه آزاد، میتوانید به نتیجه دلخواه برسید.